مجموعۀ عکس نگاشت های گوهر ناب با موضوع «حکمت های نهج البلاغه»

شماره (1)

(جهت دریافت ، باذکر صلوات روی تصویر کلیک کنید.)