و به زنان مؤمن بگو چشم های خود را فروگیرند و دامان خویش را حفظ کنند و زینت خود را - جز آن مقدار که نمایان است - آشکار ننمایند و (اطراف) روسری های خود را بر سینه خود افکنند(تا گردن و سینه با آن پوشانده شود) و زینت خود را آَشکار نسازند ... 

سوره مبارکه نـور ، آیه ی 31

(برای دریافت ، روی تصویر کلیک کنید)