ای روی تو خورشید هدایت هادی / گلواژه دفتر ولایت هادی
هستی تو دهم امام و ما را باشد / از لطف تو امید عنایت هادی

(برای دریافت ، روی تصویر کلیک کنید)